Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O projektu

Základní informace o projektu

Projekt „Aspekty bioekonomiky související s lesnictvím – podpora aktivního občanství prostřednictvím participace“ (EHP-CZ-ICP-4-027) byl financovaný z FondůEHP a realizovaný v období srpen 2022 až leden 2024. Spoluprací mezi Českou zemědělskou univerzitou (Lesy ČZU, Fakulta lesnická a dřevařská ČZU), ZŠ Pečky, Institutem profesního rozvoje a The Forestry Extension Institute vznikly unikátní výukové materiály pro žáky základních škol, zaměřené na nový přístup k výuce a propojení předmětů environmentální výchovy, s důrazem na aspekty lesní bioekonomiky, zapojení dětí a mládeže do fungování demokratického státu a principů aktivního občanství. Důležitou roli pro podporou moderních metod výuku a předávání vědomostí má i tento interaktivní web.

Hlavní cíl projektu

Ve spolupráci lesníků s učiteli vznikly čtyři vzdělávací moduly zaměřené na

les jako laboratoř,
les, vodu a vzduch,
les jako zdroj jedinečných přírodních surovin,
les jako nositel kultury a místo pro zdravý život lidí.

Jejich hlavním cílem je problematiku jednotlivých modulů prostřednictvím konkrétních aktivit představit žákům. K tomu je však důležité, aby aktivitu i danou problematiku ovládal učitel. Proto byly ke každé aktivitě vytvořeny metodické listy.Ty obsahují podrobný návod k realizaci určité aktivity a zároveň popis odborné problematiky, kterou se daná aktivita zabývá. Metodické listy také obsahují doporučení, pro jakou třídu je aktivita vhodná, její cíl, potřebný čas, seznam pomůcek, provázání s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy (RVP) atp. Věříme, že právě díky spolupráci lesníků a učitelů vznikly materiály, které jsou připraveny v takové formě, jakou si učitelé představují pro využití ve výuce, a zároveň s takovými informacemi o lese a lesnictví, které si představují lesníci.